Provera karakteristične impedanse koaksijalnog kabla / Verifying characteristic impedances of RF coaxial cables

Kako brzo proveriti da li je karakteristična impedansa koaksijalnog kabla 50 Ω? Varijanta A:Na jedan kraj kabla povezati otpornik od 50 Ω, po mogućnosti neinduktivan. Drugi kraj kabla povezati na bilo koji uobičajen antenski analizator – SNA, VNA… Ako je kabl ispravan i ima karakterističnu impedansu 50 Ω, SWR će biti 1:1 preko celog frekventnog…

Filter, mikrofon elektretski ili dinamički, SSB

This is an adjustable high-pass filter for HF contesters’ mics. Predlog visokopropusnog filtera kojim se može podešavati frekventni sastav audio-signala iz elektretskog ili dinamičkog mikrofona SSB predajnika. U radu praktično ne zavisi od modela datog radio-uređaja, niti od tipa mikrofona. Daje frekventne odzive slične onima kakvi se inače dobijaju upotrebom skupih mikrofona (Heil itd). Sam…