Provera karakteristične impedanse koaksijalnog kabla / Verifying characteristic impedances of RF coaxial cables

Kako brzo proveriti da li je karakteristična impedansa koaksijalnog kabla 50 Ω?

Varijanta A:
Na jedan kraj kabla povezati otpornik od 50 Ω, po mogućnosti neinduktivan. Drugi kraj kabla povezati na bilo koji uobičajen antenski analizator – SNA, VNA… Ako je kabl ispravan i ima karakterističnu impedansu 50 Ω, SWR će biti 1:1 preko celog frekventnog raspona mernog uređaja.

A ako je karakteristična impedansa kabla, recimo, 75 Ω, grafik na analizatoru izgledaće otprilike kao na priloženoj slici (prikazan opseg 1…70 MHz). Frekvencije pri kojima je i na tom grafiku SWR 1:1 jesu one pri kojima je dužina kabla slučajno jednaka celobrojnom umnošku λ/2, puta faktor skraćenja kabla; u tim slučajevima koaksijalni kabl “preslikava” impedansu s kraja na kraj, nepromenjenu, pa analizator vidi samo realni otpor od 50 Ω koji stoji na drugom kraju, bez obzira na karakterističnu impedansu kabla. (A realnih 50 Ω daje SWR 1:1).Varijanta B (praktično isti metod, samo druga tehnička sredstva):
Na jedan kraj kabla povezati veštačko opterećenje od 50 Ω. Drugi kraj kabla povezati na primopredajnik i meriti SWR. Ako je kabl ispravan i ima karakterističnu impedansu 50 Ω, SWR će biti 1:1 na svim opsezima, svuda.

Drugi metodi za određivanje karakteristične impedanse prenosnog voda (kabla):

merenjem kapacitivnosti i induktivnosti voda
https://www.youtube.com/watch?v=afDSE_ejTNk
nanoVNA
https://www.youtube.com/watch?v=hqKLFbNYRZc
osciloskop
https://www.youtube.com/watch?v=TpIIftvQPFM
itd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s